Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları

Yeni Tarım Aletleri Ve Kullanım Alanları
Teknolojinin tarımla tanıştığı tarım aletleri ve kullanım alanları.
 
Balya Makinesi
 
Daha önce biçilen ve tarlada kuruyan ot yonca gibi hayvansal yemlerin ya da biçerdöverle hasat sonrasında tarlada kalan tahıl sapları gibi malzemenin sıkıştırılıp peketlenmesini ve bağlanmasını sağlayan makinedir. Böylece malzemenin taşınması ve depolanması daha az masrafla daha kısa zamanda yapılır. Silindirik ya da dikdörtgen biçiminde balyalama yapan tipleri bulunur.
 
Biçerdöver
 
Hasat ve harman işlemini aynı zamanda yapan bir tarım makinesidir. Başlangıçta buğday arpa gibi tahılların hasat harmanında kullanılan biçerdöverlerin günümüzde baklagiller ayçiçeği mısır çeltik ve diğer taneli bitkilerin hasat harmanında da başarıyla kullanılanları geliştirilmiştir. Traktörle çekilir tipleri olmasına karşın en yaygın olarak kendi ilerleyen biçerdöver tipi kullanılır.
 
Çapa Makinesi 
 
Çapa frezesi ya da frezeli ara çapa makinesi olarak da adlandırılır. Pamuk ayçiçeği mısır soya şekerpancarı domates gibi geniş aralıklarla ekilen bitkilerin tarımında kullanılır. Makine toprağın çapalanarak yabancı otlardan arındırılmasını toprak suyunun buharlaşmasını azaltarak su kaybının önlenmesini toprağı karıştırarak havalanmasını böylece bitki köklerinin gelişimine uygun bir ortam oluşmasını sağlar.
 
Çayır Biçme Makinesi 
 
Çayır yonca ve diğer yaş yem bitkilerini biçer. Parmaklı ve üçgen yapak bıçaklı biçme düzeni bulunur. Bitkiler makaslama biçme ilkesiyle biçilir. Ayrıca serbest biçme yapan döner bıçaklı ve çarpmalı biçme yapan tipleri de bulunur. Bu tip makinelerde dönerek çalışan biçme düzeni üzerindeki kesici bıçaklar bitkiye çarparak keserler.
 
Çukur Açma Makinesi
 
Toprak burgusu da denir. Meyve fidanı orman ağaçları ve bağ çubuklarının dikiminde kullanılır. Ayrıca çit ve bağ direklerinin dikilmesi için çukur açma işlemleri de bu makineyle yapılabilir. Genelde traktör kuyruk milinden hareket alır.
 
Dipkazan
 
Toprağın pullukla uzun yıllar aynı derinlikte işlenmesi sonucunda toprakta "pulluk tabanı" denen sert ve geçimsiz bir tabak oluşur. Bu tabaka bitkinin kök gelişimini engelleyerek ürün verimini azaltır. Ayrıca bu tabaka nedeniyle suyun yüzey akışı yoluyla erozyon oluşabilir. Dipkazan bu sert ve geçirimsiz tabakanın kırılmasında kullanılır.
 
Sabit ya da titreşimli tip işleyici ayakları vardır.
 
Diskli Gübre Dağıtma Makinesi
 
Toprağın verim gücünü yükseltmek ve ürün miktarını artırmak için tanecikli haldeki yapay gübrelerin tarlaya dağıtılmasında kullanılır. Makinenin deposunun alt kısmında ayarlanabilen bir delikten disk üzerine düşen gübre hareketini traktörün kuyruk milinden alarak dönen disk yardımıyla toprağa dağıtılır.
 
Ekim Makinesi 
 
Mibzer de denir. Tohumların ekiminde kullanılır. Ekim makinesi tohumların konduğu tohum sandığı tohumu sandıktan alıp tohum borusuna atan çekici düzenekler tohumu ekici ayaklara ileten tohum boruları toprakta çizi açan gömücü ayaklar hareket iletim düzenekleri ekilmemiş alanları belirlemeye yarayan çizek tohumun üstünü kapatan tohum kapatma düzeneği parçalarından oluşur.
 
Fide Dikme Makinesi
 
Bazı bitkiler yumru soğan çelik fide ya da fidanla çoğaltılır. Bu gibi bitkiler dikim makinesiyle toprağa dikilir. Fide dikim makineleri bitkinin çeşidine göre patlıcan biber lahana domates dikme makinesi gibi adlar alır. Makinede çizi açan bir ayaközel diskler ya da çarklardan oluşan fide dikim ünitesi bulunur. Fideler açılan çizilere otomatik olarak bırakılır. Kapatıcı düzenek yardımıyla kökler toprakla kapatılır ve sulanır.
 
Kepçe
 
Traktör arka yükleyicisi de denir. Tarımsal ürünlerin ve değişik malzemelerin yüklenmesinde kullanılır. Traktörün arkasına üç nokta askı düzeniyle bağlanır. Traktör hidroliğinden hareket alarak çalışır.
 
Kültüvatör 
 
Toprağı altüst etmeden yani devirmeden işler. Toprağı yırtmak kabartmak havalandırmak yabancı otları kesip köklerini topraktan çıkarmak kimyasal gübreleri ve serpme yoluyla ekilen tohumları toprağa karıştırmak gibi amaçlarla kullanılır. Anız bozmada da kullanılır. İşleyici ayaklar çatıya değişik bağlantılarla iki ya da üç sıralı olarak dizilir. 
 
Ayaklara dar ya da kazayağı biçiminde uç demirleri takılır.
 
Merdane
 
Genellikle tohum yatağı hazırlığında kullanılır. Toprağı bastırır iri kara ve sert toprak parçalarının parçalanıp ufalanmasını sağlar. Tarla yüzeyini düzeltir. Bazı durumlarda ekimden sonra tohumun toprağa değmesi merdaneylse sağlanır. Böylece çimlendirme işlemi hızlandırılır. Yüzey biçimine göre düz dalgalı ve dip bastıran merdaneler olmak üzere üç tipi bulunur.
 
Orak Makinesi
 
Ülkemizde tahıl tarımında yaygın olarak kullanılan hasat makinelerinden biri de kanatlı orak makinesidir. Çeşitli tahıl türlerini biçer aynı zamanda biçilen ürünü demetler haline getirir ve tarlaya öbek halinde bırakır. Ayrıca ürünü biçen demet haline getiren ve bağlayan biçer bağlar orak makinesi tipi de bulunur.
 
Pamuk Hasat Makinesi 
 
Pamuk toplamak için geliştirilmiştir. Bu makineyle 15 dekar alandaki pamuk bir saatte toplanabilir. En çok üretilen ve kullanılanı 4-5-6 toplama ünitesi olanlardır. Her bir ünite bir sıra pamuk toplar. Pamuklar kendi çevresinde dönen iğlerle yakalanır ve sıyırıcı plakalarla üğlerden sıyrılır. Hava akımı yardımıyla da sepete atılır.
 
Patates Dikim Makinesi 
 
Bir çapa bitkisi olan patatesin belirli aralıklarla toprağa dikilmesini sağlar. Yarı otomatik ve otomatik olmak üzere iki tipi bulunur. Yarı otomatik tiplerde toprakta çizinin açılması ve kapatılması işlemini makine yapar. Yumruların toprağa bırakılmasıysa bir işçi tarafından elle yapılır. Otomatik tiplerdeyse bütün işlemleri makine yapar.
 
Pulluk
 
Temel toprak işleme aletidir. Zamanla oturmuş ve sıklaşmış toprağın ilk işlenişi sırasında kullanılır. Toprağı keser yükseltir ve devirir. Böylece hasattan sonra tarla yüzeyinde kalan bitki artıklarını yabani otları ve tarla yüzeyine serpilmiş gübreyi toprağa gömer. İşleyici gövdesine göre kulaklı ve diskli pulluk olmak üzere başlıca iki tipi bulunur.
 
Pülverizatör
 
Tarımsal ürünleri hastalıkların zararlıların ve yabancı otların etkisinden koruyarak verimli ve kaliteli ürün alabilmek için ilaçlama yapılır. Sıvı haldeki tarımsal ilaçları damlacıklar halinde bitkilere dağıtan ve en yaygın olarak kullanılan bitki koruma makinesidir. Traktörle çekilen ya da asılan tiplerinden başka elde taşınan elle çekilen sırtta taşınan ve kendi ilerleyebilen tipleri de vardır.
 
Rototiller
 
Bir tür toprak frezesidir. Topraktaki bitki sapı yeşil ot gibi organik maddelerin kesilerek parçalanmasını sağlayarak toprağı çok iyi karıştırır. Karıştırma etkisi pulluktan 7 kat daha fazladır. Tohum yatağı hazırlanmasında da kullanılır. Traktörün kuyruk milinden hareket alan hareket yönüne dik ve toprak yüzeyine paralel olarak dönen bir mil üzerindeki bıçaklardan oluşur.
 
Römork
 
Tarım arabası da denir. Tarım ürünlerinin taşınması amacıyla kullanılır. Tek dingilli ve iki dingilli tipleri bulunur. Bir çeki oku yardımıyla traktörün arkasındaki çeki kancasına ya da çeki demirine bağlanır. Römork kancasının büyüklüğüne bağlı olarak 345 tonluk büyüklüklerde olanları bulunur. İki dingilli olanların yük taşıma kapasitesi tek dingillilere göre daha fazladır. Römorkun yük kapasitesi arttıkça onu çekecek olan traktörün güç gereksinimi de artar.
 
Sapdöver Harman Makinesi
 
Elle ya da çeşitli hasat makineleriyle önceden biçilmiş ve toplanmış tahıl nohut fasulye gibi tarımsal ürünlerin harmanlanarak tanelerinin başak kabuk kapsül gibi kısımlarından ayrılmasını sağlar. Ayırma işlemi hasat edilmiş ürünlerin makinenin harmanlama ünitesine verilmesinden sonra burada ovalanması ya da dövülmesi yoluyla gerçekleşir.
 
Silaj Makinesi
 
Silaj taze ve sulu bitkisel maddelerin havasız ortamda fermente olmalarından sonra elde edilen yeşil ve sulu yemdir. Bu makineler slajı yapılacak olan mısır yonca fiğ ve korunga gibi yeşil yem bitkilerini biçer parçalar ve özel bir araba içine aktarır. Tek sıralı iki sıralı ve çok sıralı tipleri bulunur.
 
Süt Sağım Makinesi
 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağımında kullanılır. Vakum sistemiyle çalışır. Makine sağım başlığı nabız aygıtı vakum üretici süt kovası süt ve vakum borularından oluşur. Sağım başlığı insan eliyle yapılan işlemin aynısını memeye uygulayarak sütün sağımını gerçekleştirir. Sütün temiz ve sağlıklı bir biçimde sağılmasına olanak tanır.
 
Şekerpancarı Hasat Makinesi
 
Şekerpancarının yumru biçiminde bir kökü ve toprak üstündeki baş kısmında sap ve yaprakları bulunur. Şekerpancarı hasat makinesi de şeker pancarının baş kısmını belirli bir yükseklikte keser topraktan gevşeterek yükselmesini sağlar. Bitkiyi toprak parçaları ve diğer yabancı maddelerden temizleyerek depolanması için bir taşıyıcıya yükler. Traktörle çekilen ve kendi ilerleyen tipleri bulunur.
 
Tırmık
 
Pullukla işlenmiş tarlada toprağın kabartılması iri toprak parçalarının kırılması tarla yüzeyinin düzeltilmesi yabancı otlarla savaş gübrelemeserpme yoluyla atılan tohumların toprağa gömülmesi işlemini yapar. Ayrıca toprağın zamanla oturmasından dolayı oluşan kılcalları parçalayarak toprakta nemin azalmasını önler. 
 
İşleyici parçaların biçimine göre dişli yaylı döner ve diskli (diskaro) tipleri bulunur.
 
Toprak Frezesi
 
Parçaları hareketli olan bir toprak işleme makinesidir. Toprağı yüzeysel olarak kabartır ufalar ve parçalar. Tarla yüzeyindeki yabancı otları ve bitki saplarını keserek parçalar ve toprağa tek düze olarak karıştırır. İkinci ürün için tohum yatağı hazırlığında özellikle bağ ve bahçelerde toprak işlemede kullanılır. Traktörün kuyruk milinden hareket alarak çalışır.
 
Traktör
 
Tarımsal işletmelerde kullanılan temel kuvvet kaynağı olup pulluk kültüvatör freze ekim makinesi gübreleme makinesi gibi çeşitli tarım alet ve makinelerinin çalıştırılmasını sağlar. Ayrıca çeki kancasına bağlanan römork yardımıyla yük taşımada kullanılır. Daha çok yük taşımak yol tutuşunu güçlendirmek için arka tekerlekleri daha büyük olur.
 
Zeytin Silkme Makinesi
 
Zeytin ağaçlarından zeytinlerin toplanmasını sağlar. Bu makineyle ağaçtaki zeytinlerin neredeyse tamamı toplanabilir. Titreşimle çalışır. Kavrama çubuğu ucunda özel olarak geliştirilmiş kanca sayesinde değişik kalınlıklardaki ağaç dallarını yakalar ve sallar. Bu makineyle fıstık kayısı gibi meyveler de toplanabilir.